El fi de la Comptabilitat, a banda de la fiscalització de la Hisenda Pública, és tenir una fotografia permanent dels estats econòmico-financers de l’empresa a fi de poder prendre les decisions més encertades en cada moment.

Per això comptem amb un grup de cinc economistes per poder donar un suport directe, permanent i concís al Departament de comptabilitat de la seva empresa i saber en tot moment quina és la seva situació per avaluar i controlar de forma permanent els estats financers.

Serveis:

  • Assessorament comptable en el domicili de l’empresa.
  • Confecció i el.laboració de la comptabilitat.
  • Resolució de qualsevol tipus de consulta comptable.
  • Confecció de les Comptes Anuals i Llibres comptables obligatoris.
  • Anàlisis dels estats comptables.
  • El·laboració d’estudis i informes  econòmics i financers periódics.
  • Formació de personal en matèria comptable.
  • Valoracions d’empreses (Due Diligence)