És imprescindible donar un  servei d’assessorament jurídico-mercantil, adaptat a les necessitats de cada empresa i a la conjuntura econòmica que s’escaigui en cada moment. D’aquesta forma s’ofereix una planificació de l’estructura societària i un grau de  personalització que permet poder interactuar en el mercat de la forma més adient.

Serveis:

  • Constitució societats Limitades, Anònimes, Civils i qualsevol d’altre que s’esdevingui.
  • Ampliacions i reduccions de capital social.
  • Dissolucions i Liquidacions de Societats mercantils.
  • Fusions, absorcions i escissions.
  • Transmissió de participacions socials i accions.
  • Assistència i representació en Juntes Generals de Socis o Accionistes.
  • Assessorament  i redacció en qualsevol tipus de contracte mercantil.